Regulamin nauczania zdalnego

PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

 


I Zasady ogólne

1. Celem nauczania zdalnego jest realizacja podstawy programowej w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Obowiązującym w szkole narzędziem służącym komunikowaniu się dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców jest dziennik elektroniczny Vulcan oraz platforma Office 365.
3. Dziennik elektroniczny oraz Office 365 są narzędziami bezpłatnie dostępnymi dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców szkoły i służą realizacji nauczania zdalnego.
4. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekazywane są bieżące komunikaty, zarządzenia i zalecenia oraz informacje i załączniki dotyczące nauczania zdalnego.
5. Szkoła w okresie czasowego ograniczenia funkcjonuje w godzinach zgodnych z planem nauczania.
6. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne, zajmując przypisane im według planu sale lekcyjne, a w razie wejścia w życie zwiększonych obostrzeń epidemiologicznych, z pomieszczeń we własnych domach.
7. Zajęcia lekcyjne mogą być skrócone i trwać do 30 minut, tak, by pozostawić czas na konieczne czynności związane z logowaniem się do systemu.
8. Uczniowie są zobowiązani do pełnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych, tzn. używania kamery i mikrofonu w taki sposób, by nauczyciel nie miał wątpliwości związanych z tożsamością uczestnika zajęć.
9. Uczniowie, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach zdalnych w swoich domach lub placówkach, w których przebywają, powinni mieć zapewniony dostęp do odpowiedniego sprzętu na terenie szkoły.
10. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny być dostosowane do warunków domowych w taki sposób, by uczeń mógł bezpiecznie wykonać polecone mu zadania.
11. Realizacja nauczania indywidualnego odbywa się zgodnie z tygodniowym planem w zakresie określonym przez nauczyciela po uzgodnieniu z rodzicem.
12. Za realizację zajęć wychowawczych odpowiedzialny jest wychowawca klasy, a wsparciem służy mu pedagog szkolny.
13. Pedagog szkolny jest odpowiedzialny za zorganizowanie wirtualnego gabinetu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, bieżącą pomoc w kształcie odpowiednim do rozpoznawanych potrzeb, systematyczną współpracę z nauczycielami oraz kontakt z instytucjami wspomagającymi proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły.
14. Biblioteka szkolna funkcjonuje w ograniczonym zakresie, uwzględniającym sytuację epidemiologiczną.
15. Dokumentowanie realizacji nauczania zdalnego przez nauczycieli odbywa się w dzienniku elektronicznym: wpisywanie tematu, frekwencja uczniów, ocenianie według WSO.

II Nauczyciele

1. Nauczyciele weryfikują dotychczas stosowany program nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
2. Nauczyciele w realizacji nauczania zdalnego uwzględniają:
a. możliwości psychofizyczne uczniów;
b. podejmowanie intensywnego wysiłku wzrokowego uczniów wynikającego z kształcenia z użyciem monitorów ekranowych;
c. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 3. Nauczyciele w realizacji nauczania zdalnego korzystają ze sprawdzonych źródeł, materiałów udostępnionych przez ministra do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, materiałów na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, e-booków oraz innych.
4. Nauczyciele logują się do systemu VULCAN w dniu swojej pracy i prowadzą lekcje według planu uczniów.
5. Po indywidualnym uzgodnieniu wymiana informacji i materiałów edukacyjnych między uczniami i nauczycielami może odbywać się również za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, np. poczty elektronicznej kierowanej na służbowy adres e-mail, komunikatorów internetowych, platform do nauki itp.

praktyczna
nauka
zawodu

Przyjdź i poznaj tajniki
pracy technika, dekarza,
montera, mechanika,
lakiernika, blacharza lub
wybierz spośród wielu
innych zawodów.

ciekawe
przedmioty
oraz sekcje

Dołącz do swojej sekcji
sportowej, florystycznej,
muzycznej, teatralnej,
fotograficznej lub
tanecznej. Poznaj języki
obce, ucz się i zwiedzaj.

ADRES

ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań

TELEFON

+ 48 61 661 88 88
wew. 231

© Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu
DMC Firewall is a Joomla Security extension!